Loonschade van de werkgever

De wet biedt mogelijkheden om bepaalde, door de werkgever geleden schade, te verhalen op de aansprakelijke partij. In het Burgerlijk Wetboek is onder andere bepaald dat de werkgever het gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid doorbetaalde loon op netto basis op de aansprakelijke partij kan verhalen. Mooyman & Partners werkt voor de werkgever op basis van het "no cure no pay"-principe. Bij de doorbetaling van de verhaalde loonschade houden wij in beginsel 15% hiervan in, zijnde onze behandelingkosten.

Werkgevers kunnen sindskort ook de kosten van reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers verhalen op de veroorzaker van de arbeidsongeschiktheid. Dat kan met terugwerkende kracht tot vijf jaar terug.

 

Letsel oplopen bij een ongeval heeft niet alleen voor het slachtoffer zelf ingrijpende gevolgen, ook de werkgever kan hiermee nadrukkelijk worden geconfronteerd. Immers letsel leidt vaak tot (mogelijk langdurige) arbeidsongeschiktheid.

Met een zich steeds verder terugtrekkende overheid worden steeds meer verantwoordelijkheden bij de werkgever en de werknemer gelegd. Hierdoor wordt bestaande arbeidsongeschiktheid, en de beperking hiervan, een steeds zwaardere financiële last voor de werkgever.

De Nederlandse wet biedt (beperkte) mogelijkheden om de door de werkgever geleden schade gedeeltelijk te verhalen op de aansprakelijke partij. In artikel 6:107a Burgerlijk Wetboek is onder andere bepaald dat de werkgever het gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid doorbetaalde loon op de aansprakelijke partij kan verhalen.

Daarbij dient echter nadrukkelijk te worden opgemerkt dat in ditzelfde artikel is bepaald dat het verhaalsrecht wordt beperkt tot het civiele plafond. Dit betekent concreet dat slechts het netto loon (inclusief de opbouw gedurende deze periode van het vakantiegeld en een eventuele 13e maand) dat is doorbetaald, verhaalbaar is op de aansprakelijke partij.

Andere schadeposten zoals de kosten gemaakt voor het inhuren van een vervangende kracht, eventuele omzetderving door de uitval van het personeel en dergelijke zijn dan ook niet verhaalbaar. Eén en ander geldt ook voor de kosten die de werkgever moet maken om zijn verhaalsrecht uit te laten voeren door een belangenbehartiger.

Op 13 juni 2008 trad een herziene versie van de Wet Uitbreiding Loonbetalingsplicht Bij Ziekte (WULBZ) in werking. Daardoor kunnen werkgevers de kosten van reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers verhalen op de veroorzaker van de arbeidsongeschiktheid. Dat kan met terugwerkende kracht tot vijf jaar terug.


Kosten
Mooyman & Partners werkt voor de werkgever op basis van het "no cure no pay"-principe. Bij de doorbetaling van de verhaalde loonschade houden wij in beginsel 15% hiervan in, zijnde onze behandelingkosten.

Blijkt de schade in der minne niet verhaalbaar te zijn, dan worden geen kosten in rekening gebracht.

Voor meer concrete informatie, toegespitst op de feitelijke situatie, kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Een e-mail sturen kan uiteraard ook. Wij nemen dan binnen twee werkdagen contact met u op.