Schaderegeling

Het schaderegelingproces is in diverse onderdelen te splitsen.

1. Het vaststellen van de aansprakelijkheid;
2. Het inventariseren van het opgelopen letsel;
3. Het inventariseren en onderbouwen van de diverse schadeposten;
4. Het voeren van (eind)onderhandelingen in het kader van de regeling van de schade.
 

 

Aangezien de gevolgen van een letselschade voor ieder slachtoffer verschillend zijn, moet bij de behandeling van een dossier maatwerk worden verricht. Ons kantoor is daarbij van mening dat de behandelend schaderegelaar in overleg met de cliënt(e) het te voeren beleid moet bepalen.


Intakegesprek
Direct na ontvangst van een verzoek om informatie zal een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk gesprek bij de cliënt(e) thuis. Tijdens dit gesprek zal ingegaan worden op de toedracht van het ongeval teneinde een inschatting van de schuldvraag te kunnen maken. Dan is het ook mogelijk in te schatten in hoeverre er sprake zal zijn van een (eventueel langdurige) discussie hieromtrent.


Inventarisatie opgelopen letsel
Ook zal tijdens dit gesprek uiteraard het letsel worden geïnventariseerd. Afhankelijk van de aard en de ernst van het letsel maakt de schaderegelaar werkafspraken met de cliënt(e) waarbij in ieder geval  periodiek naar het herstel zal worden geïnformeerd.


Inventarisatie schadeposten
Daarnaast vindt gedurende het eerste gesprek een uitgebreide inventarisatie plaats van geleden schade. Daarnaast zal besproken worden met welke mogelijke schadeposten in de toekomst rekening gehouden zal moeten worden. Als voorbeeld hierbij kan worden gegeven behoefte aan huishoudelijke hulp, blijvende arbeidsongeschiktheid enz.

Ook voor wat betreft de schadeposten zal periodiek bij de cliënt hiernaar worden geïnformeerd zodat een schadestaat kan worden opgesteld, aan de hand waarvan bij de aansprakelijke voorschotten worden bedongen.


Eindafwikkeling
Pas nadat duidelijkheid bestaat over de aansprakelijkheid, er een stabiele medische situatie* is ontstaan en de geleden en nog te lijden schade in kaart is gebracht, kan met de cliënt(e) overleg worden gepleegd over de mogelijkheden om tot een regeling met de aansprakelijke partij te komen.

Daarna is het pas mogelijk dat de onderhandelingen omtrent een regeling met de aansprakelijke partij worden gestart.

* Van een stabiele medische situatie is sprake als er volledig herstel is opgetreden, dan wel indien onze medisch adviseur aangeeft dat er in de toekomst geen verbetering of verslechtering meer te verwachten is.